Consolation Bracket

( Click for main bracket.)

( Click for finals bracket.)

bye
0199 North
25
bye
bye
26
bye
bye
27
bye
bye
28
bye
bye
29
bye
bye
30
bye
bye
31
0165 Telesi
bye
32
0199 North
0043 Garden
33
bye
0723 Provid
34
bye
0037 John G
35
bye
0062 Sacred
36
bye
0401 Garden
37
bye
0225 Santa
38
bye
0534 Guardi
39
0165 Telesi
0498 Limitl
40
0043 Garden
0723 Provid
45
0037 John G
0062 Sacred
46
0401 Garden
0225 Santa
47
0534 Guardi
0498 Limitl
48
0409 Hutchi
0043 Garden
49
0412 Provid
0062 Sacred
50
0138 Covina
0225 Santa
51
0709 Arroyo
0534 Guardi
52
0409 Hutchi
0412 Provid
55
0138 Covina
0534 Guardi
56
0412 Provid
0036 John G
57
0138 Covina
0276 Covina
58
0412 Provid
0276 Covina
60
0635 Santa
0276 Covina
61
0635